Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

informacje

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia  25  maja  2018  r. Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych) (Dz.  U.  UE.  L.  z  2016  r.  Nr  119,  str.  1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla  POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BYTOWIE  

 

I. Administratorem  danych  jest  POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BYTOWIE UL. MIŁA NUMER 26, 77-100 BYTÓW.

2. Funkcję  Inspektora Ochrony Danych pełni : Piotr Szumko. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej iod@pcprbytow.pl

 

II.W/w  administrator  danych  osobowych,  zgodnie  z  art.  6  Rozporządzenia  RODO  przetwarza   dane   osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1.osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2.przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3.przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4.przetwarzanie  jest  niezbędne  do  ochrony  żywotnych  interesów  osoby,  której  dane  dotyczą,  lub  innej  osoby fizycznej;

5.przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

6.przetwarzanie jest niezbędne  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych  przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają  interesy  lub  podstawowe  prawa  i  wolności  osoby,  której  dane  dotyczą,  wymagające  ochrony  danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

III. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

  1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  2. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  3. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych,
  4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  5. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  6. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
  7. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego,
  8. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  9. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

IV. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

1.prawo dostępu do swoich danych , na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

2.prawo do sprostowania swoich danych , na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

3.prawo do usunięcia swoich danych , na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

4.prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych , na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

5.prawo    do    wniesienia    sprzeciwu    wobec    przetwarzania    swoich    danych   na    podstawie art.21 Rozporządzenia RODO;

6.prawo do przenoszenia swoich danych , na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

 

V.  Dane osobowe mogą być przekazywane:

a - upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek

b - dostawcom usług, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

c -podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji.

 

VI. W  przypadkach,  w  których  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu  prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

 

VII. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w instytucję Pani/Pana danych osobowych  narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Sylka 23-05-2018 13:25:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Wróblewski 23-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wróblewski 31-03-2023 11:07:58