Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin Pracy

REGULAMIN PRACY  

POWIATOWEGO CENTRUM

POMOCY RODZINIE

W BYTOWIE 

Postanowienia wstępne

 

1. Regulamin Pracy ustala porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Bytowie zwanym dalej Centrum.
2. Przepisy Regulaminu Pracy obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Centrum, bez względu na stanowisko, rodzaj i wymiar czasu pracy oraz bez względu na okres czasu, na jaki zawarto stosunek pracy z zastrzeżeniem § 2.
3. Strukturę organizacyjną Centrum oraz podział zadań na poszczególne komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska pracy określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu Bytowskiego.

 

Czas pracy

§1


1. Czas pracy pracowników samorządowych nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo  i 8 godzin na dobę w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.
2. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.
3. Ustala się następujący rozkład czasu pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie:

1) Komórki organizacyjne pracują według systemu jednozmianowego, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

2) Specjaliści pracy socjalnej pracują w ruchomym czasie pracy, tj., w poniedziałki
i czwartki w godzinach 9:00 - 17:00, a we wtorki, środy i piątki w godzinach 7:00 - 15:00.

3) Pracownik obsługi pracuje w ruchomym czasie pracy:

- w poniedziałki w godzinach 9:00 -17:00,

- we wtorki w godzinach 9:00 -17:00,

- w środy w godzinach 9:00 -17:00,

- w czwartki w godzinach 10:00 -18:00,

- w piątki w godzinach 9:00 -17:00.

  4) Pracownicy zatrudnieni w systemie zadaniowego czasu pracy mogą wykonywać swoje obowiązki służbowe również w sobotę, jednak czas pracy nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo.

   5) Praca w godzinach 22:00 a 06:00 dnia następnego uznawana jest za pracę w porze nocnej.

4. Czas pracy oraz godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.
5. Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedzielę lub święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy 6.00 w tym dniu, a godziną 6.00 dnia następnego.
6. Za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, na pisemny wniosek pracownika udzielony jest czas wolny.
7. Za pracę wykonywaną w niedzielę lub święta oraz w nocy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie obliczone zgodnie z art. 1511 § 1 K.p.
8. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż określane w umowie o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.
9. Osoba zajmująca się sprawami kadrowymi prowadzi odrębnie dla każdego pracownika ewidencję czasu pracy, którą udostępnia na żądanie pracownika.

10. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

1) Czas pracy pracowników niepełnosprawnych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

2) Czas pracy pracownika zaliczonego do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

3) Pracownik niepełnosprawny nie może być zatrudniony w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

4) Przepisów pkt. 1, 2 i 3 nie stosuje się, gdy na wniosek pracownika niepełnosprawnego, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

 

§2

 

1. W stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie zadaniowego czasu pracy nie stosuje się § 1 ust. 3 pkt 1, ust. 8, § 8 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 5, § 10 ust. 7, 8, 9, 10.

2. Pracownicy zatrudnieni w systemie zadaniowego czasu pracy zobowiązani są do składania u przełożonego cotygodniowych sprawozdań koordynatora, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

Organizacja stanowiska pracy

§3


1. Zasady i tryb wykonywania czynności na stanowisku pracy określają:
1) instrukcja kancelaryjna,
2) jednolity rzeczowy wykaz akt,
3) kodeks postępowania administracyjnego,
4) niniejszy Regulamin,
5) kodeks etyki,
6) inne zarządzenia Dyrektora PCPR.

 

Obowiązki i uprawnienia pracownika

§4


1. Do podstawowych obowiązków pracownika należy:
1) przestrzeganie podległości służbowej i hierarchicznego podporządkowania, wynikającego z organizacji wewnętrznej i szczegółowego podziału czynności.
2) sprawna i szybka obsługi obywateli,
3) współdziałanie z pozostałymi pracownikami Centrum w celu jak najefektywniejszej realizacji powierzonych zadań,
4) przestrzeganie zasad przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego oraz innych przepisach mających na celu usprawnienie obsługi obywateli,
5) udzielanie dokładnych i wyczerpujących informacji o stanie załatwianych spraw,
6) w miarę możliwości załatwianie sprawy bez osobistego udziału obywateli w Centrum,
7) uzupełnianie w miarę możliwości brakującą dokumentację we własnym zakresie, korzystając w maksymalnym stopniu z informacji zawartych w dowodach osobistych obywateli lub urzędowych dokumentach, bądź z oświadczeń będących w ich posiadaniu,
8) przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ochrona danych osobowych i informacji o obywatelach pozyskanych w trakcie wykonywania czynności służbowych.
2. Pracownik ma prawo:
1) do wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pracy w dni robocze oraz w okresach urlopów,
2) do godnego wynagrodzenia za pracę,
3) do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
4) do podnoszenia kwalifikacji zawodowych – z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą na zasadach określanych w umowie z pracodawcą albo w oparciu o zasady ujęte w przepisach Kodeksu Pracy,
5) do terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę,
6) do jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania jednakowych obowiązków,

7) do przerwy w pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy:

- wynosi co najmniej 6 godzin - pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej 15 minut,

- jest dłuższy niż 9 godzin - pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej 15 minut,

- jest dłuższy niż 16 godzin - pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej
15 minut,

8) do 5-minutowej przerwy wliczonej do czasu pracy, po każdej godzinie nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego,

9) do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek,
w przypadku pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

3. Pracownika wychowującego dziecko do lat ośmiu nie wolno bez jego zgody zatrudniać
w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy z art. 139 Kodeksu Pracy, tj. systemie przerywanym oraz delegować poza stałe miejsce pracy.

4. Pracownika sprawującego pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do ośmiu lat nie wolno bez jego zgody zatrudniać
w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedzielę i święta.

 

§5


Pracownikom zabrania się:
1. spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających oraz przebywania na terenie zakładu pracy pod wpływem takich napojów lub środków,
2. palenia tytoniu na terenie zakładu pracy,
3. opuszczania w czasie pracy miejsca pracy, bez zgody przełożonego,
4. wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego, jakichkolwiek rzeczy niebędących własnością pracownika,
5. wykorzystywania bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy do czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą.

 

Obowiązki pracodawcy

§6


1. Pracodawca zobowiązany jest w szczególności:
1) zapewnić pracownikom przydział pracy zgodnie z treścią zawartej umowy o pracę,
2) zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz z jego podstawowymi uprawnieniami,
3) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również mobilizowanie pracowników do osiągania wysokiej wydajności pracy i należytej jakości pracy, wykorzystując ich uzdolnienia i kwalifikacje,
4) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych
5) umożliwić podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników,
6) zaspakajać w miarę posiadanych środków bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeby pracowników,
7) stosować obiektywne oceny dotyczące wyników pracy poszczególnych pracowników,
8) zapewnić odpowiednie warunki pracy sprzyjające rozwojowi inicjatyw i samodzielności pracowników w zakresie powierzonych im zadań,
9) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
10) kierować pracowników na badania profilaktyczne,
11) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników, stosownie do obowiązujących przepisów,
12) zapewnić pracownikom odzież ochronną, roboczą i sprzętu ochrony osobistej oraz dopilnować, aby środki te były stosowne zgodnie z przeznaczeniem,
13) wydawać pracownikom potrzebne materiały i narzędzia pracy,
14) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria w ocenianiu wykonywanej przez poszczególnych pracowników pracy,
15) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
16) przeciwdziałać mobbingowi,
17) zapewnić pracownikowi w każdej dobie prawo, do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.
2. Zarządzenia, informacje, zawiadomienia dotyczące ogółu pracowników podawane są do wiadomości przez wywieszenie ich w miejscu widocznym dostępnym dla pracowników.


§7


1. Stosunki pracy pracowników samorządowych ulegają rozwiązaniu na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o pracownikach samorządowych i w kodeksie pracy.
2. W razie rozwiązania stosunku pracy Pracownik obowiązany jest do:
1) sporządzenia wykazu aktualnie prowadzonych przez siebie spraw z zaznaczeniem stanu ich zaawansowania;
2) sporządzenia wykazu posiadanej dokumentacji, w formie tradycyjnej i elektronicznej (wraz z podaniem haseł i zabezpieczeń);
3) zwrotu sprzętu i innego mienia należącego do Pracodawcy;
4) pozostawienia w sposób nie naruszony istniejącej elektronicznej bazy danych na użytkowanym sprzęcie komputerowym.

 

Dyscyplina pracy

§8


1. Pracownicy obowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku i dyscypliny pracy szczególnie poprzez:
1) punktualne rozpoczynanie i kończenie pracy oraz podpisywanie listy obecności przed godziną rozpoczęcia pracy. W przypadku nie odnotowania faktu przybycia do pracy przyjmuje się, że pracownik nie wykonuje pracy, a ciężar dowodu zaprzeczający temu stanowisku spoczywa na pracowniku,
2) niezwłoczne usprawiedliwienie każdej nieobecności w pracy,
3) ustalenie z bezpośrednim przełożonym każdego wyjścia i wyjazdu w godzinach pracy oraz odnotowanie tego faktu w zeszycie wyjść służbowych lub prywatnych
4) właściwy stosunek do wykonywanej pracy i środków pracy,
5) wykonywanie poleceń przełożonych,
6) przestrzeganie tajemnicy służbowej, przepisów przeciwpożarowych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, nieujawnianie danych osobowych i informacji o obywatelach pozyskanych w trakcie wykonywania czynności służbowych,
7) wykonywanie pracy w stanie trzeźwości,
8) zachowanie porządku i spokoju w miejscu pracy.
2. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w ust. 1 pkt. 1) – 8) stanowi rażące naruszenie porządku i dyscypliny pracy.
3. Wyjazdy pracowników w sprawach służbowych poza stałe miejsce pracy mogą odbywać się na podstawie zatwierdzonego przez dyrektora Centrum polecenia wyjazdu.
4. Lista obecności kontrolowana jest codziennie z chwilą rozpoczęcia pracy przez dyrektora Centrum lub osobę przez niego upoważnioną. Fakt ten odnotowany jest w odpowiedniej rubryce.
5. Pracownik opuszczający miejsce i stanowisko pracy obowiązany jest każdorazowo informować najbliższych współpracowników o miejscu swego pobytu.
6. Niedozwolone jest pozostawienie kluczy na zewnątrz pomieszczenia biurowego.
7. Po zakończeniu pracy na stanowisku pracy, pracownik obowiązany jest:
1) schować wszystkie urzędowe dokumenty,
2) pozamykać biurka i szafy,
3) zamknąć pokój,
4) pozostawić klucz w wyznaczonym miejscu.
8. Przebywanie pracowników na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy, może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody dyrektora Centrum.

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień

§9


1. Opuszczenie całości lub części dnia pracy, bez uprzedniego zwolnienia przez pracodawcę usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności:
1) wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy pracownika lub izolacja z powodu choroby zakaźnej,
2) wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki,
3) okoliczność wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat,
4) nadzwyczajne sytuacje uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy,
5) konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej z zachowaniem prawa do 11 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie, w granicach do 8 godzin od zakończenia podróży w warunkach, które uniemożliwiły odpoczynek nocny,
6) leczenie uzdrowiskowe, jeżeli umocowane ono zostało zaświadczeniem lekarskim za okres niezdolności do pracy.

2. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien niezwłocznie uprzedzić swego przełożonego.
3. W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany zawiadomić zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.
4.Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 3 może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku zawiadomienia, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników, albo innym zdarzeniem losowym.
5. W razie nieobecności w pracy w związku z:
1) niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika,
2) chorobą członka rodziny pracownika, wymagającą sprawowania przez pracownika osobistej opieki, leczeniem uzdrowiskowym, pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczając zaświadczenie lekarskie najpóźniej we dniu przystąpienia do pracy.
3) Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:
a. zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie
z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,
b. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,
c. oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,
d. imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,
e. oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że prawo do 11 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego nie zostało zachowane.
4) Pracownik ds. administracyjnych, po otrzymaniu informacji o nieobecności w pracy, odnotowuje ten fakt na liście obecności w budynku przy ul. Miła 26, 77-100 Bytów. Ww. pracownik zawiadamia upoważnionego pracownika do kontrolowania listy obecności w budynku przy ul. Sikorskiego 37A, 77-100 Bytów, który następnie odnotowuje fakt nieobecności na liście obecności
w ww. budynku.
5) Pracownik spóźniony do pracy obowiązany jest złożyć dyrektorowi wyjaśnienie. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności podane w wyjaśnieniu nie usprawiedliwiają spóźnienia, dyrektor może zastosować karę porządkową wobec pracownika.
6) W razie nieobecności pracownika, sprawy przez niego prowadzone załatwia pracownik wyznaczona przez bezpośredniego przełożonego.

 

Zwolnienia od pracy

§10

 

1. Pracownikowi przysługują dodatkowe urlopy okolicznościowe, które przyznawane są zgodnie z przepisami prawa pracy.

2. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni,
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

1) Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

2) W zakresie zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

3. Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia.

1) Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

2) W zakresie zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

4. Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy (nieodpłatny), w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

5. Pracownik może opuścić stanowisko pracy lub zakład pracy jedynie za zgodą bezpośredniego przełożonego.

6. Załatwianie spraw osobistych i innych, niezwiązanych z pracą zawodową, powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy, a w czasie godzin pracy jedynie w drodze uzasadnionego wyjątku.

7. Pracownik może być zwolniony od pracy przez bezpośredniego przełożonego na czas niezbędny do załatwienia spraw osobistych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy.

8. Za czas zwolnienia od pracy, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, a czas ten pracownik obowiązany jest odpracować w terminie uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym.

9. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego.

10. Każdorazowe wyjście w godzinach pracy zarówno w celach służbowych, jak
i prywatnych powinno być uzgadniane z bezpośrednim przełożonym. Wyjście pracownika
w celu załatwienia spraw służbowych jak i prywatnych powinno być ewidencjonowane
z zaznaczeniem godziny wyjścia i godziny powrotu.

 

Trzeźwość w pracy

§11

 

Pracownik ma obowiązek zachować trzeźwość w pracy.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa

§12


1. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej.
2. Pracodawca jest zobowiązany:
1) zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
2) prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,

4) informować o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą za pomocą przedstawienia dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. Pracownik potwierdza zapoznanie się odpowiednim pisemnym oświadczeniem.
3. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podlegają także szkoleniom okresowym,
1) szkolenie wstępne i okresowe w zakresie bhp i ppoż. prowadzi wyznaczona przez dyrektora Centrum osoba,
2) w ramach ogólnego szkolenia bhp i ppoż. pracownicy zapoznawani są ze szczegółowymi zasadami gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieży i obuwiem roboczym.
4. Bezpośredni przełożony pracownika odpowiada za dostarczenie pracownikowi niezbędnych do pracy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wykonuje nadzór nad ich właściwym stosowaniem i rozliczaniem się z nich. Tabelę norm przydziału i wykaz stanowisk objętych obowiązkiem używania odzieży i obuwia roboczego określa dyrektor PCPR w drodze zarządzenia.
5. Pracownik obowiązany jest wykorzystywać środki bhp zgodnie z ich przeznaczeniem wyłącznie do celów służbowych chyba, że stanowią one jego własność. Pracodawca dopuszcza możliwość stosowania prywatnych środków bhp przez pracownika przy wykonywaniu czynności służbowych.
6. Wprowadza się bezwzględny zakaz palenia tytoniu na terenie zakładu pracy.

 

Ochrona praw kobiet i zatrudnianie młodocianych

§ 13

 

1. Nie można zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

2. Wykaz prac wzbronionych kobietom określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

3. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Nie wolno także bez jej zgody delegować jej poza stałe miejsce pracy.

4. Ograniczeniu czasu pracy przy monitorze ekranowym do czterech godzin na dobę podlegają jedynie kobiety w ciąży.

5. Pracownica w okresie ciąży ma prawo do korzystania z płatnych zwolnień od pracy na przeprowadzenie badań lekarskich związanych z ciążą, o ile przedstawi odpowiednie zaświadczenie lekarskie, o ile badań tych nie można przeprowadzić poza godzinami pracy.

6. Nie przewiduje się zatrudniania młodocianych.

 

Urlopy

§ 14


1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu pracownika określony jest na podstawie przepisów kodeksu pracy i dokumentacji zgromadzonej w aktach osobowych.
2. Pracownikowi należy udzielić urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo.
3. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.
4. Plan urlopów pracowników przygotowuje wspólnie z pracownikami bezpośredni przełożony w terminie do 15 stycznia i przedkłada go pracownikowi prowadzącemu sprawy kadrowe. Dyrektor Centrum ustala plan urlopów dla wszystkich pracowników.
5. Celem zapewnienia normalnego toku pracy w PCPR plan urlopów winien być sporządzony w taki sposób, aby równocześnie korzystało z urlopu nie więcej niż ½ stanu osobowego pracowników PCPR.
6. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty w zakładzie.
7. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora bądź osoby przez niego upoważnionej.
8. Na wniosek pracownika, urlop wypoczynkowy może być udzielany poza planem urlopów.
9. Część urlopu nie wykorzystana z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienie w związku z chorobą zakaźną, odbywanie ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego – pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.
10. Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku.
11. Pracownik ma prawo do żądania 4 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie ustalenia urlopu najpóźniej
w dniu rozpoczęcia urlopu.
12. Pracownikowi na jego pisemny wniosek może być udzielony urlop bezpłatny. Urlopu nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika.
13. Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego pracownikowi:
1) dla umożliwienia wykonywania mandatu posła, senatora,
2) podejmującego naukę w szkole lub w formach pozaszkolnych bez skierowania pracodawcy,
3) na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika.

 

Nagrody i wyróżnienia 

§15


1. Pracownikom za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy
w pracy, doskonalenie sposobu jej wykonywania mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.
2. Mogą być stosowane następujące nagrody i wyróżnienia:
1) nagroda pieniężna,
2) pochwała pisemna,
3) premie uznaniowe.
3. Nagrody i wyróżnienia dla pracowników przyznaje dyrektor Centrum w ramach posiadanych środków finansowych na wynagrodzenia w danym roku z inicjatywy własnej, na wniosek bezpośredniego przełożonego.
4. Odpis pisma o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

 

Kary za naruszenie dyscypliny i porządku pracy

§16


1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego w regulaminie pracy porządku i dyscypliny, przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować:
1) karę upomnienia,
2) karę nagany.
2. Za rażące naruszenie ustalonego w regulaminie porządku i dyscypliny pracy uznaje się w szczególności:
1) niewłaściwe i niedbałe wykonywanie pracy, niszczenie materiałów, narzędzi i maszyn, a także wykonywanie prac niezwiązanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy;
2) nieusprawiedliwione nieprzybycie lub powtarzające się nieusprawiedliwione spóźnianie się do pracy, samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia;
3) stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym albo spożywanie alkoholu w czasie lub w miejscu pracy;
4) zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy;
5) niewykonywanie poleceń przełożonych;
6) niewłaściwy stosunek do przełożonych, współpracowników i obywateli;
7) nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
8) odmowa wykonania przez pracownika polecenia dyrektora;
9) popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, szczególnie z winy umyślnej;
10) korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych;
11) korzystanie w czasie pracy z komunikatora internetowego dla celów prywatnych.
3. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – może być zastosowana kara pieniężna.
1) Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń określonych w art 87 §1 pkt 1-3 kodeksu pracy.
2) Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.
4. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia
5. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
6. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.
7. Kary stosuje dyrektor PCPR i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma składa do akt osobowych pracownika.
8. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.
9. Pracownik, który wniósł sprzeciw może w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wnieść do Sądu Pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.
10. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika. Pracodawca może z własnej inicjatywy lub na wniosek pracownika uznać karę za niebyłą po upływie pół roku od jej nadania.

 

Wypłata wynagrodzenia

§17


1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie odpowiednio do wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości pracy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
2. Pracodawca na wniosek pracownika jest obowiązany do udostępnienia mu dokumentacji płacowej do wglądu.
3. Wypłata wynagrodzenia przelewana jest na wskazane przez pracownika konto bankowe po złożeniu przez niego odpowiedniego pisemnego oświadczenia.
4. Z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, potrąceniu podlegają w szczególności następujące należności:
1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
3) zaliczki pieniężne udzielane pracownikowi,
4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu Pracy.
5. Wypłata wynagrodzenia za pracę następuje w dniu 28 każdego miesiąca. Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie za pracę wypłaca się w dniu poprzednim.

 

Zasady korzystania z Internetu

§ 18


1. Z Internetu wolno korzystać tylko i wyłącznie w celach związanych z powierzonymi zadaniami w PCPR, w celach szkoleniowych, o ile są związane z pracą w PCPR. Używanie Internetu w jakimkolwiek innym celu uważa się za naruszenie ogólnie przyjętych zasad porządku i dyscypliny pracy.
2. Zabronione jest używanie Internetu do celów prywatnych lub komercyjnych.
3. Ściąganie jakiegokolwiek oprogramowania jest zakazane.

 

§ 19

 

Każdy pracownik ma obowiązek chronić niejawność swojego hasła dostępu i jest odpowiedzialny za wszelkie czynności, jakie są prowadzone pod nazwą użytkownika.


§ 20


1. Dostęp do Internetu nie może być używany w poniższych celach:
1) do jakiejkolwiek aktywności mogącej naruszać prawa tj. piractwo oprogramowania,
2) do jakiejkolwiek aktywności, która marnotrawiłaby czas pracowników, wyposażenie komputerowe i sieci,
3) do jakiejkolwiek aktywności, która zagroziłaby bezpieczeństwu urządzeń komputerowych PCPR, niejawności i uczciwości informacji PCPR oraz naraziłaby na szwank dostępność systemów informatycznych (np. przez nieostrożne infekowanie komputera wirusami),
4) do jakiejkolwiek działalności aktywności naruszającej prywatność innych.

 

Zasady dostępu do poczty elektronicznej (e-mail) 

§ 21


1.Poczty elektronicznej należy używać, jako narzędzia służbowego.
2.Wszystkie wiadomości e-mail są częścią dokumentacji i własnością PCPR. Status prawny wiadomości e-mail jest taki sam jak każdego innego dokumentu pisemnego. Wiadomości e-mail mogą również stanowić wiążące kontrakty. Z informacjami, wiadomościami e-mailowymi postępuje się tak jak z innymi dokumentami przesłanymi do PCPR w formie nieelektronicznej.

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników 

§ 22


1.Pracownicy PCPR mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności w ramach:
1) samokształcenia,
2) szkoleń wewnętrznych – szkolenia bezpłatne prowadzone przez pracownika, który posiada odpowiednie umiejętności i wiedzę merytoryczną,
3) szkoleń zewnętrznych – kształcenie w ramach kursów, instruktaży, seminariów itp.
4) dokształcania w formach pozaszkolnych (np. studia podyplomowe) i szkolnych,
5) obowiązkowych szkoleniach wymaganych przepisami prawa.

 

Postanowienia końcowe 

§ 23


1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu pracy, akty wykonawcze i inne ustawy w zakresie prawa pracy.
2. Szczegółowe warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń pracowniczych określają odrębne przepisy.


§ 24


Zmiany Regulaminu wprowadzane są w sposób przyjęty dla jego uchwalenia.

 

§ 25


1. Podawanie Regulaminu do wiadomości pracowników następuje poprzez umożliwienie zapoznania się z jego treścią, co potwierdzane jest podpisem pracownika.
2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania do wiadomości pracownikom z mocą od 01.02.2013 roku.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników; tj. licząc

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Sylka 14-10-2015 10:37:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Wróblewski 14-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wróblewski 20-06-2024 14:47:11