Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rodzinna Piecza Zastępcza

Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

W przypadku pilnej konieczności, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsce prowadzenia rodzinnego domu dziecka. O zawartej umowie starosta zawiadamia niezwłocznie sąd.

 Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może pozostać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia jeżeli uczy się: w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowany stopniu niepełnosprawności i uczy się: w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

 Rodzinna piecza zastępcza sprawowana jest przez rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. W ramach rodzin zastępczych wyróżnia się rodziny:

a) spokrewnione, są to najbliżsi krewni dziecka: dziadkowie, starsze pełnoletnie rodzeństwo;

b) niezawodowe, są to osoby z dalszej rodziny dziecka (wujostwo) lub osoby obce (niespokrewnione);

c) zawodowew tym zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowespecjalistyczne. Tworzą je osoby niespokrewnione z dzieckiem o odpowiednich kwalifikacjach, które z tytułu wykonywania swojej pracy otrzymują wynagrodzenie.

 

Rodzina zastępcza i prowadzący rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,

2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,

3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,

4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,

5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,

6) zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,

7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

 

DOBÓR RODZIN ZASTĘPCZYCH

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

    a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

    b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

    c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

ŚWIADCZENIE NA CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

  • 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
  • 1.000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Wysokość w/w świadczenia pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka, nie więcej jednak niż 80% kwot wymienionych powyżej. Ponadto rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka. Dodatek w tej samej wysokości przysługuje także rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

1) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia - raz w roku;

2) świadczenie na pokrycie:

    a) niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo,

    b) kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w siedzibie PCPR w Bytowie, przy ul. Miłej 26, pok. 9, bądź telefoniczny pod numerem tel. 59 822 80 68.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Opinia o uczniu (1).doc (DOC, 42.50Kb) 2015-10-14 10:02:10 1597 razy
2 opinia o dziecku (1).doc (DOC, 41.00Kb) 2015-10-14 10:01:04 1529 razy
3 informacja dot. rodzica biologicznego (1) (1).doc (DOC, 36.50Kb) 2015-10-14 10:00:20 465 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Sylka 14-10-2015 09:59:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Martyna Sylka 14-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Martyna Sylka 14-10-2015 10:04:58